Piletid & hinnad

Piletihinnad

Täispilet€ 5,00
ID-pilet täiskasvanule€ 4,50
Sooduspilet – (üli)õpilasele, ajateenijale ja pensionärile€ 2,50
ID-pilet (üli)õpilasele, ajateenijale ja pensionärile€ 2,00
Perepilet – lapsed ja kuni 2 täiskasvanut€ 9,00
ID- perepilet (lapsed ja kuni 2 täiskasvanut)€ 8,50
Aastakaart€ 30,00
ID-pilet-aastakaart€ 29,00
Kuukaart€ 10,00
ID-pilet kuukaart€ 9,00
Botaanikaaia ja Teletorni ühispilet (sooduspilet)€ 7,00
Botaanikaaia ja Teletorni ühispilet (täispilet)€ 13,00
Botaanikaaia ja Teletorni ühispilet (perepilet)€ 26,00
Tallinna Botaanikaaia 50. aasta juubelile
pühendatud ajalooline lühifilm
€ 3,00

Partnerkaardiga 10% allahindlust botaanikaaia sissepääsu täispiletite, sooduspiletite ja perepiletite hinnast. Soodustus ei laiene kehtivatele kampaaniatele, id-piletitele ning ühispiletitele.

Lisateenused

NimetusHind
Pildistamisõigus reklaami otstarbel/ 1h€ 50,00
Filmimine reklaami otstarbel/ 1h€ 65,00
Pildistamisõigus pidulikul sündmusel€ 40,00

Ekskursioonid toimuvad iga päev. Vajalik eelregistreerimine, vähemalt kolm tööpäeva enne ekskursiooni algust, telefonil 606 2666 või ekskursioon[ät]botaanikaaed.ee.

NimetusHind
E-R kuni 17.00 (grupi suurus alates 10 inimesest 35 EUR)EUR 3.50*
E-R alates 17.00 (grupi suurus alates 10 inimesest 35 EUR)EUR 4.50*
Ruumi üürijale (grupis kuni 25 inimest)EUR 55

*Hind lisandub sissepääsutasule

Tallinna Botaanikaaia ruumide rent

Botaanikaais ürituse korraldamiseks pakume:

 • palmimaja palmisaali
 • konverentsisaali- 130 inimest
 • õppeklassi – 25 inimest
 • talveaeda – 80 inimest
 • Hiina teemaja
 • piknikuplatse

Broneerimiseks palume helistada 606 2668 või tellimus[ät]botaanikaaed.ee

 

Tallinna Botaanikaaeda võivad tasuta külastada:

– eelkooliealised lapsed (kuni 7. a.)
– puuetega inimesed
– lastekodulapsed
– hooldekodu elanikud
– represseeritud ja nendega võrdsustatud isikud (isikut tõendava dokumendi ja Represseeritu tunnistuse ettenäitamisel)
– õpilasrühma saatvad õpetajad (maksimum 2 inimest rühma kohta)
– Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu liikmed (liikmekaardi esitamisel)
– MTÜ Tallinna Botaanikaaia Sõprade Seltsi liikmed (liikmekaardi esitamisel)
– Tallinn Card´iga (Linnapilet)
– Tallinna Botaanikaaia huviringi liikmed (liikmekaardi esitamisel).

Tallinna Botaanikaaias on võimalik maksta kaardiga!

Eesti ID-kaardi omanikel on võimalik Tallinna Botaanikaaia külastamiseks lunastada ID-pilet portaalist www.pilet.ee.

Hinnakiri on kinnitatud Tallinna Keskkonnaameti juhataja poolt 28.04.2014. Täieliku hinnakirjaga saate tutvuda siit hinnakiri

Õppekava toetavad loodusõppe programmid

Õppekavakohane loodusõpe TBAs toimib edukalt alates 2006. aastast. Tallinna Botaanikaaed pakub 11 erinevat loodusteemalist õppeprogrammi, mis on mõeldud 2.-11. klassi õpilastele.

Kontaktisik

Marit Kasemets
606 2663
[email protected]

Õppepäevi viiakse läbi järgmistel teemadel:

 • Puud, põõsad, puhmad ja rohttaimed
 • Toataimed ja tarbetaimed
 • Vesi ja muld
 • Loodusvööndid ja kliimavöötmed
 • Sissejuhatus taimede paljunemisse ja levimisse
 • Taimede paljunemine
 • Taimede viljad ja nende levimine
 • Fotosüntees ja hingamine
 • Muld
 • Loodus ja loovus
 • Ilm ja kliima

Programmide kirjeldus:

 1. Puud, põõsad, puhmad ja rohttaimed

Sihtrühma vanus – I ja II kooliaste

Programmi õpieesmärk:

Tutvumine TBA väliskollektsioonidega, soo-õpperaja külastus; 2. Herbaariumi valmistamine ja tähtsus; 3. Tutvumine maailma erinevate piirkondade taimedega TBA kasvuhoonekollektsioonides.

Programmi seos riikliku õppekavaga

Õppepäev “Puud, põõsad, puhmad ja rohttaimed” toetab I kooliastet läbivat lähiümbruse ning igapäevaeluga seostuva tundma õppimist ja II kooliastet läbivat loodusteaduslike uurimisoskuste edasiarendamist. Õppepäeval keskendutakse peamiselt looduse vahetule kogemisele (õppekäik TBA kollektsioonides ja soo-õpperajal) ning praktilisele tegevusele (puittaimede määramine ja herbaarlehe valmistamine). Õppepäeva jooksul tehakse lihtsamaid loodusvaatlusi ning viiakse läbi uurimuslikke tegevusi: õpilane teeb lihtsate vahenditega praktilisi töid, vaatleb, võrdleb taimi ja kirjeldab nende välisehitust. Õppepäeval selgitatakse mõistete “puu, põõsas, rohttaim, okaspuu, õistaim, juur, vars, leht, õis, vili, okaspuu käbi, kasvamine“ tähendust ja kasutamist. Õppepäeval süveneb õpilase teadmine, et ühte ja samasse liiki kuuluvad organismid on sarnased, ta oskab eristada õistaime, okaspuud ja sõnajalgtaime, õpib tundma taimede vajadusi ning suhtub taimedesse vastutustundlikult. Õppekäik soo-õpperajale võimaldab tutvuda elutingimustega soos. Õppepäeval käsitletakse ka soode teket ja arengut, tutvustatakse soode põhitüüpe: madalsoo, siirdesoo ja raba. Õppepäeval käsitletakse ka soode tähtsust ja turba kasutamist, turbasammalde omadusi. Tutvumine TBA kollektsioonide ja soo-õpperajaga võimaldab õpilasel tunnetada paremini taimeriigi mitmekesisust, õpilane märkab looduse ilu ja erilisust, süveneb lugupidav suhtumine elusolenditesse ja nende vajadustesse. Õppepäeva eesmärgiks on teadmiste omandamine läbi kogemuse ja huvi süvendamine looduse vastu. Õppepäeval praktiseeritakse nii üksi- kui ka ühisõpet (iseseisvad, paaris- ja rühmatööd). Ühiste arutelude ja praktiliste ülesannete lahendamise käigus süveneb oskus loovalt ja teaduslikult mõtelda ning probleemidele lahendusi leida, see innustab õpilasi aktiivsusele ja iseseisvusele.

Loetelu kasutatavatest aktiivõppemeetoditest (millisel moel kinnistatakse teadmised)

Diskussioon, iseseisev töö, paaristöö ja rühmatöö, näitlikustamine, ülesannete lahendamine, praktilised tegevused õues ja siseruumides: õppeklassis ning kasvuhoonetes.

Märkused

Programmi iseärasused; tingimused õpilaste arvule; muu vajalik info teadmiseks koolidele

Õppepäeval saab osaleda maksimaalselt 32 (kaasa arvatud) õpilast. Palume eelnevalt anda teada, kui on tegemist erivajadustega õpilastega. Õppepäevad toimuvad ainult eesti keeles.

Õppepäeva algul jagatakse õpilased kahte võrdsesse rühma. Seoses õpilaste jagamisega kahte rühma on vajalik vähemalt kahe õpilaste hulgas autoriteeti omava täiskasvanu juuresolu, kes innustavad õpilasi õppepäevast aktiivselt osa võtma, jälgivad, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt, vajadusel kutsuvad õpilasi korrale ja lahendavad konflikte ning abistavad õpilasi õpiülesannete täitmisel. Kuna õppepäev toimub osaliselt õues, on oluline riietuda vastavalt ilmastikule.

Palume ise kaasa võtta toit lõunapausiks ning soovime lisaks saada ka osalevate õpilaste nimekirja.

2.Toataimed ja tarbetaimed

Sihtrühma vanus – I ja II kooliaste

Programmi õpieesmärk

Toataimede lühitutvustus ja istutamine, piltkaartide järgi kasvuhoonetes kasvavate toataimede otsimine; 2. Arutelu teemal “Milleks vajame tarbetaimi”. Erinevate tarbetaimedega seotud ülesannete lahendamine. Lühiülevaade söögitaimedest, maitsetaimedest, ravimtaimedest ja mürgistest taimedest. Kasvuhoonekollektsioonides kasvavaid tarbetaimi tutvustav ekskursioon.

Programmi seos riikliku õppekavaga

Õppepäev “Toataimed ja tarbetaimed” toetab I kooliastet läbivat lähiümbruse ning igapäevaeluga seostuva tundmaõppimist ja II kooliastet läbivat loodusteaduslike uurimisoskuste edasiarendamist. Õppepäeval keskendutakse peamiselt looduse vahetule kogemisele (õppekäik TBA kasvuhoonetes) ning praktilisele tegevusele (taime istutamine, sobivate ravimtaimede valimine piltkaartide abil jt tarbetaimedega seotud ülesannete lahendamine). Õppepäeva jooksul jõutakse eluslooduse kirjeldamiselt lihtsamate seoste loomiseni ja järelduste tegemiseni. Õpilane sõnastab oma meelte abil saadud kogemusi (vürtsi- ja maitsetaimede äraarvamine haistmismeele abil), teeb lihtsate vahenditega praktilisi töid (taime istutamine). Õppepäeval selgitatakse mõistete “õistaim, puu, põõsas, rohttaim, teravili, sõnajalg, juur, vars, leht, õis, vili, õistaim, liik“ tähendust ja kasutamist. Õppepäeval süveneb õpilase teadmine, et ühte ja samasse liiki kuuluvad organismid on sarnased, ja ta õpib tundma taimede vajadusi. Vestlusringis saavad õpilased arutleda teemal, kuidas me sõltume taimedest. TBA kollektsioonidega tutvumine võimaldab õpilasel tunnetada paremini taimeriigi mitmekesisust, õpilane märkab looduse ilu ja erilisust, süveneb lugupidav suhtumine elusolenditesse ja nende vajadustesse. Õppepäeva eesmärgiks on teadmiste omandamine läbi kogemuse ja huvi süvendamine looduse vastu. Peamiste praktiliste tegevustena tehakse uurimuslikke ja praktilisi töid: taimede vaatlemine, võrdlemine, rühmitamine (toa- ja tarbetaimede vaatlemine ja võrdlemine TBA kasvuhoonetes, tarbetaimede rühmitamine erinevatesse valdkondadesse, nt kiutaimed, ravimtaimed, toidutaimed jne). Õppepäeval praktiseeritakse nii üksi- kui ka ühisõpet (iseseisvad, paaris- ja rühmatööd). Ühiste arutelude ja praktiliste ülesannete lahendamise käigus süveneb oskus loovalt ja teaduslikult mõtelda ning probleemidele lahendusi leida, see innustab õpilasi aktiivsusele ja iseseisvusele.

Loetelu kasutatavatest aktiivõppemeetoditest (millisel moel kinnistatakse teadmised)

Diskussioon, iseseisev töö, paaristöö ja rühmatöö, näitlikustamine, ülesannete lahendamine, praktilised tegevused siseruumides: õppeklassides ja kasvuhoonetes.

Märkused

Programmi iseärasused; tingimused õpilaste arvule; muu vajalik info teadmiseks koolidele

Õppepäeval saab osaleda maksimaalselt 32 (kaasa arvatud) õpilast. Palume eelnevalt anda teada, kui on tegemist erivajadustega õpilastega. Õppepäevad toimuvad ainult eesti keeles.

Õppepäeva algul jagatakse õpilased kahte võrdsesse rühma. Seoses õpilaste jagamisega kahte rühma on vajalik vähemalt kahe õpilaste hulgas autoriteeti omava täiskasvanu juuresolu, kes innustavad  õpilasi õppepäevast aktiivselt osa võtma, jälgivad, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt, vajadusel kutsuvad õpilasi korrale ja lahendavad konflikte ning abistavad õpilasi õpiülesannete täitmisel.

Palume ise kaasa võtta toit lõunapausiks ning soovime lisaks saada ka osalevate õpilaste nimekirja.

 1. Vesi ja muld

Sihtrühma vanus – II kooliaste

Programmi õpieesmärk

Veekogu kui elukeskkond, veetaimed ja kaldataimed. Erinevate veekogusid iseloomustavate mõõtmiste läbiviimine (pinna- ja põhjatemperatuur, vee läbipaistvus), veekogu joonistamine, veekogus elavate taimede ja loomade väljapüüdmine ja määramine. 2. Muld, selle elustik ja tähtsus loodusele. Mullakaeve juures ülevaate saamine mulla horisontidest ja erinevatest muldadest, ülesannete lahendamine, ekskursioon soo-õpperajal.

Programmi seos riikliku õppekavaga

Õppepäev “Vesi ja muld” toetab II kooliastet läbivat loodusteaduslike uurimisoskuste edasiarendamist. Õppepäeval keskendutakse peamiselt looduse vahetule kogemisele (ekskursioon soo-õpperajal) ning praktilisele tegevusele (ülesannete lahendamine mullakaeve juures ja tiigielustiku tundmaõppimine). Õppepäeva jooksul tehakse lihtsamaid loodusvaatlusi ning viiakse läbi uurimuslikke tegevusi, õpilane teeb lihtsate vahenditega praktilisi töid. Õpilane tutvub taimede ja loomade kohastumustega eluks vees ja veekogude ääres, mõistab veekogude tähtsust ning oskab läbi viia lihtsaid uurimusi (vee läbipaistvuse hindamine, põhja- ja pinnatemperatuuri mõõtmine). Õpilane saab teada, kuidas toitainete sisaldus mõjutab elu veekogudes ning millised on olulisemad taime- ja loomaliigid Eesti veekogudes. Õppepäeval käsitletakse mulla koostist, mullas elavaid organisme ning selgitatakse, mis on mulla tahke osa, mullasõmerad, mullaõhk, mullavesi, huumus, huumushorisont, iseloomustatakse erinevaid mullatüüpe (liivmuld, savimuld).

Õppekäik soo-õpperajale võimaldab tutvuda elutingimustega soos. Õppepäeval käsitletakse ka turba kasutamist ja turbasammalde omadusi. Looduse-õpperajal märkab õpilane looduse ilu ja erilisust. Õppepäeva eesmärgiks on teadmiste omandamine läbi kogemuse ja huvi süvendamine looduse vastu. Õppepäeval praktiseeritakse nii üksi- kui ka ühisõpet (iseseisvad, paaris- ja rühmatööd). Ühiste arutelude ja praktiliste ülesannete lahendamise käigus süveneb oskus loovalt ja teaduslikult mõtelda ning probleemidele lahendusi leida, see innustab õpilasi aktiivsusele ja iseseisvusele.

Loetelu kasutatavatest aktiivõppemeetoditest (millisel moel kinnistatakse teadmised)

Diskussioon, iseseisev töö, paaristöö ja rühmatöö, näitlikustamine, ülesannete lahendamine, praktilised tegevused õues.

Märkused

Programmi iseärasused; tingimused õpilaste arvule; muu vajalik info teadmiseks koolidele

Õppepäeval saab osaleda maksimaalselt 32 (kaasa arvatud) õpilast. Palume eelnevalt anda teada, kui on tegemist erivajadustega õpilastega. Õppepäevad toimuvad ainult eesti keeles.

Õppepäeva algul jagatakse õpilased kahte võrdsesse rühma. Seoses õpilaste jagamisega kahte rühma on vajalik vähemalt kahe õpilaste hulgas autoriteeti omava täiskasvanu juuresolu, kes innustavad  õpilasi õppepäevast aktiivselt osa võtma, jälgivad, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt, vajadusel kutsuvad õpilasi korrale ja lahendavad konflikte ning abistavad õpilasi õpiülesannete täitmisel. Kuna õppepäev toimub õues, on oluline riietuda vastavalt ilmastikule.

Palume ise kaasa võtta toit lõunapausiks ning soovime lisaks saada ka osalevate õpilaste nimekirja.

 

 1. Loodusvööndid ja kliimavöötmed

Sihtrühma vanus – III kooliaste, gümnaasium

Programmi õpieesmärk

Maailma loodusvööndite ja kliimavöötmete ülevaade, ekskursioonil kasvuhoonetes tutvumine erinevates loodusvööndites kasvavate taimede ja nende kohastumustega; 2. Ekskursioonil väliskollektsioonides parasvöötme taimede tundmaõppimine, erinevat liiki okaspuude okastest õppevahendi tegemine.

Programmi seos riikliku õppekavaga

Õppepäev “Loodusvööndid, kliimavöötmed” annab ülevaate maailma loodusvöönditest ja nende paiknemise seaduspärasustest ning kliimavöötmetest. Õppepäeval käsitletu aitab väärtustada bioloogilist mitmekesisust ning suhtuda vastutustundega ja säästvalt erinevatesse ökosüsteemidesse ning elupaikadesse. Õppepäev võimaldab suurendada huvi bioloogia, geograafia ja teiste loodusteaduste vastu ning mõista nende tähtsust igapäevaelus. Õppepäeval selgitatakse füüsikaliste tegurite (soojus, valgus, niiskus) mõju elusorganismide kasvule ja arengule ning vaadeldakse elusorganismide kohastumisi erinevate keskkonnatingimustega. Õppepäeva jooksul omandatakse teadmisi vaatluste ja võrdluste kaudu õppekäigul nii botaanikaaia sise- kui ka väliskollektsioonides ning lahendatakse nii praktilisi kui teoreetilisi ülesandeid. Peamised uurimismeetodid: vaatlused, erinevate organismide välistunnuste võrdlemine vaatlemisel. Õppepäeval võrreldakse erinevates keskkonnatingimustes kasvavate taimede välisehitust, analüüsitakse õistaimede organite ehituse sõltuvust kasvukohast. Õppepäeval käsitletakse põhjalikumalt mõisteid „parasvöötme okas- ja lehtmets, vahemereline põõsastik, kõrb, savann, ekvatoriaalne vihmamets“. Õppepäeval iseloomustame erinevaid loodusvööndeid ja vastavatele piirkondadele omast kliimat ning iseloomulikke esindajaid taimeriigist. Õpilased saavad ülevaate taimede kohastumuslikest muutustest erinevates keskkonnatingimustes, organismide omavahelistest suhetest ja seostest eluta keskkonnaga. TBA kollektsioonid annavad hea võimaluse tutvuda maailma erinevate piirkondade taimestikuga ja tundma õppida taimede kohastumusi erinevates loodusvööndites. Õppepäev võimaldab süvendada õpilastes elurikkuse väärtustamist ja lugupidavat suhtumist elusolenditesse ning ümbritsevasse elukeskkonda.

Loetelu kasutatavatest aktiivõppemeetoditest (millisel moel kinnistatakse teadmised)

Diskussioon, iseseisev töö, paaristöö ja rühmatöö, näitlikustamine, ülesannete lahendamine, praktilised tegevused õues ja siseruumi õppeklassides ning kasvuhoonetes.

Märkused

Programmi iseärasused; tingimused õpilaste arvule; muu vajalik info teadmiseks koolidele

Programmi täiendab Tallinna Loomaaia õppeprogramm “Loodusvööndid, seal elavad loomad ja nende kohastumused”.

Õppepäeval saab osaleda maksimaalselt 32 (kaasa arvatud) õpilast. Palume eelnevalt anda teada, kui on tegemist erivajadustega õpilastega. Õppepäevad toimuvad ainult eesti keeles.

Õppepäeva algul jagatakse õpilased kahte võrdsesse rühma. Seoses õpilaste jagamisega kahte rühma on vajalik vähemalt kahe õpilaste hulgas autoriteeti omava täiskasvanu juuresolu, kes innustavad  õpilasi õppepäevast aktiivselt osa võtma, jälgivad, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt, vajadusel kutsuvad õpilasi korrale ja lahendavad konflikte ning abistavad õpilasi õpiülesannete täitmisel. Kuna õppepäev toimub osaliselt õues, on oluline riietuda vastavalt ilmastikule.

Palume ise kaasa võtta toit lõunapausiks ning soovime lisaks saada ka osalevate õpilaste nimekirja.

 1. Sissejuhatus taimede paljunemisse ja levimisse

Sihtrühma vanus – II ja III kooliaste

Programmi õpieesmärk

Ülevaade taimede paljunemisest vegetatiivselt ja suguliselt, praktiliste ülesannete lahendamine; 2. Erinevad viljade tüübid ja taimede levimisviisid, praktiliste ülesannete lahendamine. Kasvuhooneekskursioon, et tutvustada erinevaid vilju ja näidata erinevalt paljunevaid taimi.

Programmi seos riikliku õppekavaga

Õppepäev “Sissejuhatus taimede paljunemisse ja levimisse” toetab II ja III kooliastet läbivat loodusteaduslike uurimisoskuste edasiarendamist ning huvi kujundamist loodusainete õppimise vastu. Praktilise ja uurimusliku tegevuse kõrval lahendatakse õppepäeva jooksul ka teoreetilisi ülesandeid. Õppepäeval käsitletakse organismide mitmekesisust, nende paljunemist ja levimisviise erinevates keskkonnatingimustes, käsitletakse nii sugulist kui mittesugulist paljunemist, erinevaid viljatüüpe ja levimisviise. Õppepäeval selgitatakse mõistete „tolmukas, emakas, tolmlemine, seeme, vili, käbi, mittesuguline paljunemine, eoseline paljunemine, eos, vegetatiivne paljunemine„ tähendust ja kasutamist. Õppepäeval süveneb õpilase teadmine, et ühte ja samasse liiki kuuluvad organismid on sarnased, ta oskab eristada õistaime, okaspuud ja sõnajalgtaime, õpib tundma taimede vajadusi ning suhtub taimedesse vastutustundlikult. TBA kollektsioonidega tutvumine võimaldab õpilasel tunnetada paremini taimeriigi mitmekesisust, õpilane märkab looduse ilu ja erilisust, süveneb lugupidav suhtumine elusolenditesse ja nende vajadustesse. Õppepäeva eesmärgiks on teadmiste omandamine läbi kogemuse ja huvi süvendamine looduse vastu. Peamiste praktiliste tegevustena tehakse uurimuslikke ja praktilisi töid: vaadeldakse ja võrreldakse taimi kasvuhoonetes. Õppepäeval praktiseeritakse nii üksi- kui ka ühisõpet (iseseisvad, paaris- ja rühmatööd). Ühiste arutelude ja praktiliste ülesannete lahendamise käigus süveneb oskus loovalt ja teaduslikult mõtelda ning probleemidele lahendusi leida.

Loetelu kasutatavatest aktiivõppemeetoditest (millisel moel kinnistatakse teadmised)

Diskussioon, iseseisev töö, paaristöö ja rühmatöö, näitlikustamine, ülesannete lahendamine, praktilised tegevused siseruumi õppeklassides ning kasvuhoonetes.

Märkused

Programmi iseärasused; tingimused õpilaste arvule; muu vajalik info teadmiseks koolidele

Õppepäeval saab osaleda maksimaalselt 32 (kaasa arvatud) õpilast. Palume eelnevalt anda teada, kui on tegemist erivajadustega õpilastega. Õppepäevad toimuvad ainult eesti keeles.

Õppepäeva algul jagatakse õpilased kahte võrdsesse rühma. Seoses õpilaste jagamisega kahte rühma on vajalik vähemalt kahe õpilaste hulgas autoriteeti omava täiskasvanu juuresolu, kes innustavad  õpilasi õppepäevast aktiivselt osa võtma, jälgivad, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt, vajadusel kutsuvad õpilasi korrale ja lahendavad konflikte ning abistavad õpilasi õpiülesannete täitmisel.

Palume ise kaasa võtta toit lõunapausiks ning soovime lisaks saada ka osalevate õpilaste nimekirja.

 

 1. Taimede paljunemine

Sihtrühma vanus – III kooliaste

Programmi õpieesmärk

Ülevaade taimede paljunemisest vegetatiivselt ja suguliselt, praktiliste ülesannete lahendamine, kasvuhooneekskursioon. Kõik õppepäeva raames tehtavad ülesanded on seostatud teiste baasainetega – matemaatika, füüsika ja emakeelega, põgusalt käsitletakse ka inglise keelt.

Programmi seos riikliku õppekavaga

Õppepäev “Taimede paljunemine” on integreeritud õppepäev, mis toetab III kooliastet läbivat informatsiooni analüütilise töötlemise oskuse süvendamist ning looduse sügavama mõistmise arendamist. Õppepäeval keskendutakse peamiselt looduse vahetule kogemisele (õppekäik TBA kasvuhoonetes) ning praktilisele tegevusele (erinevaid paljunemisviise tutvustava tabeli täitmine ja ülesannete lahendamine). Õpilane teeb lihtsate vahenditega praktilisi töid. Õpilane analüüsib sugulise ja mittesugulise paljunemise eeliseid erinevate taimede näitel, võrdleb erinevaid paljunemis-, tolmlemis- ja levimisviise ning toob nende kohta näiteid. Õppepäeval selgitatakse mõistete “õis, tolmukas, emakas, tolmlemine, seeme, käbi, mittesuguline paljunemine, eoseline paljunemine, eos, suguline paljunemine“ tähendust ja kasutamist. Selgitamaks bioloogiateaduste seost teiste loodusainete ja igapäevaeluga, on õppepäeva raames lahendatavad ülesanded seostatud teiste baasainetega – matemaatika, füüsika ja emakeelega, põgusalt käsitletakse ka inglise keelt.

Tutvumine TBA kollektsioonidega võimaldab õpilasel tunnetada paremini taimeriigi mitmekesisust ning taimede erinevaid paljunemisviise. Õpilane märkab looduse ilu ja erilisust, suhtub taimedesse kui elusorganismidesse vastutustundlikult. Õppepäeva eesmärgiks on teadmiste omandamine läbi kogemuse ja huvi süvendamine looduse vastu. Õppepäeval praktiseeritakse nii üksi- kui ka ühisõpet (iseseisvad, paaris- ja rühmatööd). Ühiste arutelude ja praktiliste ülesannete lahendamise käigus süveneb oskus loovalt ja teaduslikult mõtelda ning probleemidele lahendusi leida, see innustab õpilasi aktiivsusele ja iseseisvusele.

 

Loetelu kasutatavatest aktiivõppemeetoditest (millisel moel kinnistatakse teadmised)

Diskussioon, iseseisev töö, paaristöö ja rühmatöö, näitlikustamine, ülesannete lahendamine, praktilised tegevused siseruumi õppeklassides ning kasvuhoonetes.

Märkused

Programmi iseärasused; tingimused õpilaste arvule; muu vajalik info teadmiseks koolidele

Õppepäeval saab osaleda maksimaalselt 32 (kaasa arvatud) õpilast. Palume eelnevalt anda teada, kui on tegemist erivajadustega õpilastega. Õppepäevad toimuvad ainult eesti keeles.

Õppepäeva algul jagatakse õpilased kahte võrdsesse rühma. Seoses õpilaste jagamisega kahte rühma on vajalik vähemalt kahe õpilaste hulgas autoriteeti omava täiskasvanu juuresolu, kes innustavad  õpilasi õppepäevast aktiivselt osa võtma, jälgivad, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt, vajadusel kutsuvad õpilasi korrale ja lahendavad konflikte ning abistavad õpilasi õpiülesannete täitmisel.

Palume ise kaasa võtta toit lõunapausiks ning soovime lisaks saada ka osalevate õpilaste nimekirja.

 

 1. Taimede viljad ja nende levimine

Sihtrühma vanus – III kooliaste

Programmi õpieesmärk

Ülevaade viljatüüpidest ja taimede levimisviisidest, praktiliste ülesannete lahendamine, kasvuhooneekskursioon. Kõik õppepäeva raames tehtavad ülesanded on seostatud teiste baasainetega – matemaatika, füüsika ja emakeelega, põgusalt käsitletakse ka inglise keelt.

Programmi seos riikliku õppekavaga

Õppepäev „Taimede viljad ja nende levimine“ on integreeritud õppepäev, mis on keskendunud viljade, seemnete ja nende levimisviiside tutvustamisele. Õppepäev võimaldab suurendada huvi bioloogia ja teiste loodusteaduste vastu ning mõista nende tähtsust igapäevaelus. Õppepäeva vältel lõimitakse bioloogias omandatud teadmised, oskused ja hoiakud teistes õppeainetes omandatuga. Kõik õppepäeva raames lahendatavad ülesanded on seostatud teiste baasainetega – matemaatika, füüsika ja emakeelega, põgusalt käsitletakse ka inglise keelt. Viljade ja nende levimise teema võimaldab mõista taimede osa looduse kui terviksüsteemi jätkusuutlikkuse tagamisel. Huvitav on võrrelda erinevate taimeliikide välisehitust, kasvukohta ja levikut. Õppepäev võimaldab rakendada teadmisi matemaatikast ning füüsikast loodusteaduslike probleemide lahendamisel. Ülesannete lahendamisel kirjeldatakse kehade omadusi erinevate viljade näitel, mõõdetakse erinevate kehade pikkust ja massi, et saada ülevaadet eluslooduse objektidest, nende ehituse ja talitluse kooskõlast. Õppepäeval kogetu aitab analüüsida õistaimede organite ehituse sõltuvust nende ülesannetest, taime kasvukohast ning levimise viisist. Õppepäeva käigus viiakse läbi praktilisi, teoreetilisi ja uurimuslikke tegevusi. TBA kollektsioonidega tutvumine õppepäeva jooksul võimaldab õpilasel tunnetada sügavamalt taimeriigi mitmekesisust. Õpilane märkab looduse ilu ja erilisust, mõistab inimese ja keskkonna seoseid, suhtub vastutustundlikult elukeskkonda ning elab ja tegutseb loodust ja keskkonda säästes. Õppepäeval käsitletu aitab väärtustada elurikkust ja erinevate distsipliinide seoseid.

Loetelu kasutatavatest aktiivõppemeetoditest (millisel moel kinnistatakse teadmised)

Diskussioon, iseseisev töö, paaristöö ja rühmatöö, näitlikustamine, ülesannete lahendamine, praktilised tegevused siseruumi õppeklassides ning kasvuhoonetes.

Märkused

Programmi iseärasused; tingimused õpilaste arvule; muu vajalik info teadmiseks koolidele

Õppepäeval saab osaleda maksimaalselt 32 (kaasa arvatud) õpilast. Palume eelnevalt anda teada, kui on tegemist erivajadustega õpilastega. Õppepäevad toimuvad ainult eesti keeles.

Õppepäeva algul jagatakse õpilased kahte võrdsesse rühma. Seoses õpilaste jagamisega kahte rühma on vajalik vähemalt kahe õpilaste hulgas autoriteeti omava täiskasvanu juuresolu, kes innustavad  õpilasi õppepäevast aktiivselt osa võtma, jälgivad, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt, vajadusel kutsuvad õpilasi korrale ja lahendavad konflikte ning abistavad õpilasi õpiülesannete täitmisel.

Palume ise kaasa võtta toit lõunapausiks ning soovime lisaks saada ka osalevate õpilaste nimekirja.

 

 1. Fotosüntees ja hingamine

Sihtrühma vanus – III kooliaste

Programmi õpieesmärk

Taime- ja loomaraku võrdlus, fotosünteesi ja hingamise selgitus, taimede kohastumused valguse vastuvõtmiseks, kasvuhooneekskursioon; 2. Erinevad katsed (klorofülli eraldamine, õhulõhede välimuse vaatlus, taimedest hapniku eraldumise jälgimine).

Programmi seos riikliku õppekavaga

Õppepäev “Fotosüntees ja hingamine” toetab III kooliastet läbivat informatsiooni analüütilise töötlemise oskuse süvendamist ning looduse sügavama mõistmise arendamist. Õppepäeval keskendutakse peamiselt looduse vahetule kogemisele (õppekäik TBA sisekollektsioonides) ning praktilisele tegevusele (fotosünteesi ja hingamise põhjalik selgitamine ning praktiliste ülesannete lahendamine). Õpilane teeb lihtsate vahenditega praktilisi töid. Õpilane eristab taime- ja loomarakku ning nende peamisi osi joonistel ja mikrofotodel, koostab ja analüüsib skeeme fotosünteesi lähteainetest, lõpp-produktidest ja protsessi mõjutavatest tingimustest ning selgitab fotosünteesi osa taimede elutegevuses. Õppepäeval selgitatkse mõistete “rakk, rakukest, rakumembraan, klorofüll, kloroplast, kromoplast, vakuool, õhulõhe, fotosüntees” tähendust ja kasutamist. Kasutades mikroskoope ning mikroskoobikaameraga ühendatud binokulaari, vaadeldakse taimeraku ehitust, kloroplaste, õhulõhesid jpm. Õppepäeval õpitakse eraldama taimepigmente ning jälgitakse vesikatku võsust hapniku eraldumist.

Tutvumine TBA sisekollektsioonidega võimaldab õpilasel tunnetada paremini taimeriigi mitmekesisust ning taimede erinevaid kohastumusi fotosünteesi võimalikult otstarbekaks toimumiseks. Õpilane märkab looduse ilu ja erilisust, suhtub taimedesse kui elusorganismidesse vastutustundlikult. Õppepäeva eesmärgiks on teadmiste omandamine läbi kogemuse ja huvi süvendamine looduse vastu. Õppepäeval praktiseeritakse nii üksi- kui ka ühisõpet (iseseisvad, paaris- ja rühmatööd). Ühiste arutelude ja praktiliste ülesannete lahendamise käigus süveneb oskus loovalt ja teaduslikult mõtelda ning probleemidele lahendusi leida, see innustab õpilasi aktiivsusele ja iseseisvusele.

Loetelu kasutatavatest aktiivõppemeetoditest (millisel moel kinnistatakse teadmised)

Diskussioon, iseseisev töö, paaristöö ja rühmatöö, näitlikustamine, ülesannete lahendamine, praktilised tegevused siseruumi õppeklassides ning kasvuhoonetes.

Märkused

Programmi iseärasused; tingimused õpilaste arvule; muu vajalik info teadmiseks koolidele

Õppepäeval saab osaleda maksimaalselt 32 (kaasa arvatud) õpilast. Palume eelnevalt anda teada, kui on tegemist erivajadustega õpilastega. Õppepäevad toimuvad ainult eesti keeles.

Õppepäeva algul jagatakse õpilased kahte võrdsesse rühma. Seoses õpilaste jagamisega kahte rühma on vajalik vähemalt kahe õpilaste hulgas autoriteeti omava täiskasvanu juuresolu, kes innustavad  õpilasi õppepäevast aktiivselt osa võtma, jälgivad, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt, vajadusel kutsuvad õpilasi korrale ja lahendavad konflikte ning abistavad õpilasi õpiülesannete täitmisel.

Palume ise kaasa võtta toit lõunapausiks ning soovime lisaks saada ka osalevate õpilaste nimekirja.

 

 1. Muld

Sihtrühma vanus – III kooliaste, gümnaasium

Programmi õpieesmärk

Muld, selle elustik ja tähtsus loodusele. Mullakaeve juures ülevaate saamine mullahorisontidest ja erinevatest muldadest, ülesannete lahendamine, ekskursioon soo-õpperajal; 2. Erinevad katsed mullaga (pH-väärtuse määramine, veesidumisvõime uurimine, mulla õhusisalduse uurimine, sõelkatse, äigeproovi tegemine, mullatüübi kindlakstegemine “vorsti” katse abil, opalestsentsi katse, karbonaatiooni tõestamine), tutvumine kompostri ja selle tööpõhimõtete ning kasutamisega.

Programmi seos riikliku õppekavaga

Õppepäev “Muld” toetab III kooliastet ja gümnaasiumi läbivat informatsiooni analüütilise töötlemise oskuse süvendamist, looduse sügavama mõistmise ning elu mitmekesisusest tervikülevaate saamise arendamist. Õppepäeval keskendutakse peamiselt looduse vahetule kogemisele (ekskursioon soo-õpperajal) ning praktilisele tegevusele (ülesanded mullakaeve juures ja keemiakatsed Loodusmaja õppeklassis). Õppepäeva jooksul tehakse erinevaid loodusvaatlusi ning viiakse läbi uurimuslikke tegevusi, õpilane teeb praktilisi töid. Õpilane iseloomustab mulla koostist, ehitust (mullaprofiili) ja kujunemist, mullas toimuvaid protsesse, tunneb erinevaid muldasid ja mullas elavaid organisme. Õppepäeval selgitatakse mõistete “mulla lähtekivim, huumus, sisse- ja väljauhtehorisont, mulla mineraalne osa” jpm, tähendust ja kasutamist.

Õppekäik soo-õpperajale võimaldab tutvuda elutingimustega soos, seal tutvustatakse turba kasutamist, turbasammalde omadusi, turba- ja huumushorisondi erinevusi.

Keemial on oluline koht õpilaste loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase kirjaoskuse kujunemises ning seepärast viiakse Loodusmaja õppeklassis läbi mullaga seotud keemiakatseid (pH määramine, veesidumisvõime uurimine), tutvutakse ka kompostri ja selle tööpõhimõtetega. Õppepäeva eesmärgiks on teadmiste omandamine läbi kogemuse ja huvi süvendamine looduse vastu. Õppepäeval praktiseeritakse nii üksi- kui ka ühisõpet (iseseisvad, paaris- ja rühmatööd). Ühiste arutelude ja praktiliste ülesannete lahendamise käigus süveneb oskus loovalt ja teaduslikult mõtelda ning probleemidele lahendusi leida, see innustab õpilasi aktiivsusele ja iseseisvusele.

Loetelu kasutatavatest aktiivõppemeetoditest (millisel moel kinnistatakse teadmised)

Diskussioon, iseseisev töö, paaristöö ja rühmatöö, näitlikustamine, ülesannete lahendamine, praktilised tegevused siseruumi õppeklassis ning õues.

Märkused

Programmi iseärasused; tingimused õpilaste arvule; muu vajalik info teadmiseks koolidele

Õppepäeval saab osaleda maksimaalselt 32 (kaasa arvatud) õpilast. Palume eelnevalt anda teada, kui on tegemist erivajadustega õpilastega. Õppepäevad toimuvad ainult eesti keeles.

Õppepäeva algul jagatakse õpilased kahte võrdsesse rühma. Seoses õpilaste jagamisega kahte rühma on vajalik vähemalt kahe õpilaste hulgas autoriteeti omava täiskasvanu juuresolu, kes innustavad  õpilasi õppepäevast aktiivselt osa võtma, jälgivad, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt, vajadusel kutsuvad õpilasi korrale ja lahendavad konflikte ning abistavad õpilasi õpiülesannete täitmisel. Kuna õppepäev toimub osaliselt õues, on oluline riietuda vastavalt ilmastikule.

Palume ise kaasa võtta toit lõunapausiks ning soovime lisaks saada ka osalevate õpilaste nimekirja.

 

10.Loodus ja loovus

Sihtrühma vanus – III kooliaste

Programmi õpieesmärk

Taimed Eesti rahvakunstis. Arhailise ornamendi tähendus, geomeetriline motiiv ja lillkiri rahvaloomingus; 2. Loodusest inspiratsiooni ammutamine loominguliseks tegevuseks, ekskursioon TBA kollektsioonides.

Programmi seos riikliku õppekavaga

Õppepäev “Loodus ja loovus” toetab III kooliastet läbivat informatsiooni analüütilise töötlemise oskuse süvendamist, looduse sügavama mõistmise ja loominguliste võimete arendamist ning isikupära ja erinevate lahenduste väärtustamist. Õppepäeval keskendutakse looduse vahetule kogemisele (õppekäik TBA kollektsioonides) ning praktilisele tegevusele (loominguline tegevus kasutades looduslikke materjale). Õpilane teeb lihtsate vahenditega praktilisi töid, esitleb enda loovtöö tulemust ja põhjendab valikuid.

Tutvumine TBA kollektsioonidega võimaldab õpilasel tunnetada paremini taimeriigi mitmekesisust ning mõista, kuidas kasutatakse ja kuidas võiks ise kasutada erinevaid looduslikke materjale igapäevases elus. Õpilane märkab looduse ilu ja erilisust, suhtub taimedesse kui elusorganismidesse vastutustundlikult ning õpib looduses leiduvat praktiliselt, loovalt ja säästlikult kasutama. Õppepäeva eesmärgiks on teadmiste omandamine läbi kogemuse ja huvi süvendamine looduse ja loomingulise tegevuse vastu. Õppepäeval praktiseeritakse nii üksi- kui ka ühisõpet (iseseisvad, paaris- ja rühmatööd). Ühiste arutelude ja praktiliste ülesannete lahendamise käigus süveneb oskus loovalt mõtelda.

 

Loetelu kasutatavatest aktiivõppemeetoditest (millisel moel kinnistatakse teadmised)

Diskussioon, iseseisev töö, paaristöö ja rühmatöö, näitlikustamine, ülesannete lahendamine, praktilised tegevused õues ja siseruumi õppeklassis ning kasvuhoonetes.

Märkused

Programmi iseärasused; tingimused õpilaste arvule; muu vajalik info teadmiseks koolidele

Õppepäeval saab osaleda maksimaalselt 16 (kaasa arvatud) õpilast. Palume eelnevalt anda teada, kui on tegemist erivajadustega õpilastega. Õppepäevad toimuvad ainult eesti keeles.

Õppepäeva algul jagatakse õpilased kahte võrdsesse rühma. Seoses õpilaste jagamisega kahte rühma on vajalik vähemalt kahe õpilaste hulgas autoriteeti omava täiskasvanu juuresolu, kes innustavad  õpilasi õppepäevast aktiivselt osa võtma, jälgivad, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt, vajadusel kutsuvad õpilasi korrale ja lahendavad konflikte ning abistavad õpilasi õpiülesannete täitmisel. Kuna õppepäev toimub osaliselt õues, on oluline riietuda vastavalt ilmastikule.

Palume ise kaasa võtta toit lõunapausiks ning soovime lisaks saada ka osalevate õpilaste nimekirja.

 

 1. Ilm ja kliima

Sihtrühma vanus- III kooliaste, gümnaasium

Programmi õpieesmärk

Vaatlused ilmajaamas (temperatuur, niiskus, rõhk, tuule suund ja tugevus, sademete liik ja hulk jne). Loodusmajas ülesannete lahendamine. 2. Erinevate loodusvööndite ja kliimavöötmetega tutvumine ning neis kasvavate taimede kohastumiste tundmaõppimine. Ekskursioon ja piltkaardimäng kasvuhoonetes.

Programmi seos riikliku õppekavaga

Õppepäev “Ilm ja kliima” toetab III kooliastet ja gümnaasiumi läbivat informatsiooni analüütilise töötlemise oskuse süvendamist, looduse sügavama mõistmise ning elu mitmekesisusest tervikülevaate saamise arendamist. Õppepäeval keskendutakse peamiselt looduse vahetule kogemisele (õppekäik TBA sisekollektsioonides) ning praktilisele tegevusele (ülesanded ilmajaamas ja loodusmaja õppeklassis). Õppepäeva jooksul tehakse erinevaid loodusvaatlusi ning viiakse läbi uurimuslikke tegevusi, õpilane teeb praktilisi töid. Selle tulemusena teab õpilane, mis näitajatega iseloomustatakse ilma ja kliimat, oskab teha vaatlusi ilmajaamas (kellaaeg, õhutemperatuur, tuulekiirus ja suund, pilvisus, sademete liik ja hulk, õhurõhk ja –niiskus), võrrelda hetkeilma varasemate vaatlusandmetega ning ilma kirjeldamisel kasutada leppemärke. Õppepäeval saavutab õpilane oskuse lugeda kliimadiagramme ja ilmakaarte ning mõistab, milliseid aastaaegu on erinevatel kaartidel kujutatud, samuti saab õpilane aru temperatuuri ja õhurõhu vahelistest seostest ning oskab nimetada Eesti kliimat mõjutavaid tegureid. Õppepäeval uurib õpilane õhurõhu, -temperatuuri ja -niiskuse näitajaid erinevates kasvuhoonetes ning saab aru, kuidas kliimatingumused mõjutavad taimkatet ja selle muutusi. Õppepäeval toimub ka arutelu erinevate üleilmsete probleemide teemal.

Õppepäeva eesmärgiks on teadmiste omandamine läbi kogemuse ja huvi süvendamine looduse vastu. Õppepäeval praktiseeritakse nii üksi- kui ka ühisõpet (iseseisvad, paaris- ja rühmatööd). Ühiste arutelude ja praktiliste ülesannete lahendamise käigus süveneb oskus loovalt ja teaduslikult mõtelda ning probleemidele lahendusi leida, see innustab õpilasi aktiivsusele ja iseseisvusele.

 

Loetelu kasutatavatest aktiivõppemeetoditest (millisel moel kinnistatakse teadmised)

Diskussioon, iseseisev töö, paaristöö ja rühmatöö, näitlikustamine, ülesannete lahendamine, praktilised tegevused õues ja siseruumi õppeklassides ning kasvuhoonetes.

Märkused

Programmi iseärasused; tingimused õpilaste arvule; muu vajalik info teadmiseks koolidele

Õppepäeval saab osaleda maksimaalselt 32 (kaasa arvatud) õpilast. Palume eelnevalt anda teada, kui on tegemist erivajadustega õpilastega. Õppepäevad toimuvad ainult eesti keeles.

Õppepäeva algul jagatakse õpilased kahte võrdsesse rühma. Seoses õpilaste jagamisega kahte rühma on vajalik vähemalt kahe õpilaste hulgas autoriteeti omava täiskasvanu juuresolu, kes innustavad  õpilasi õppepäevast aktiivselt osa võtma, jälgivad, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt, vajadusel kutsuvad õpilasi korrale ja lahendavad konflikte ning abistavad õpilasi õpiülesannete täitmisel. Kuna õppepäev toimub osaliselt õues, on oluline riietuda vastavalt ilmastikule.

Palume ise kaasa võtta toit lõunapausiks ning soovime lisaks saada ka osalevate õpilaste nimekirja.

 

 

 

Ekskursioonid giidi juhtimisel

Külastajad, kes soovivad põhjalikumalt tutvuda taimeriigiga, saavad tellida ekskursiooni, et giidi saatel tutvuda Vahemere igihalja metsaga, jalutada Ameerika ja Aafrika kõrbetes, nautida vihmametsa lopsakust, heita pilk Austraalia ja Uus-Meremaa omapärastele taimedele.

Ekskursiooni käigus saab teada, kuidas mõjutavad looduslikud tingimused taimede välimust, millised kohastumused taimedel on ellujäämiseks vajalikud, kuidas taimed paljunevad, kes neid tolmeldavad ja kui vanaks ning suureks nad kasvavad. Kasvuhoonetes kasvab mitmeid troopilisi ja lähistroopilisi tarbetaimi (papüürus, kohvipuu, kakaopuu, papaia, eukalüpt jpt), põnevaid toataimi (sugalill, tiigerlehik, jamaika rotisaba jpt) ning arvatavasti ei jäta kedagi ükskõikseks orhideede lummav ilu.

Avamaa-kollektsioonides on kevadised pilgupüüdjad mitmesugused sibultaimed (hüatsindid, koerahambad, tulbid jt) ja värviküllane alpinaarium. Suvel meelitavad külastajaid rohkem roosid, liiliad, astilbed, päevaliiliad ja teised püsikud. Tarbetaimede aias tehakse tutvust maitse- ja ravimtaimedega. Arboreetum pakub avastamisrõõmu igal aastaajal: kevadel ennekõike sirelid ja rododendronid, vaimustavad on kirevates sügisvärvides puud-põõsad ning igihaljad okaspuud kutsuvad end vaatama isegi talvel.

Ekskursiooni kestus: 45 min kuni 1 tund

Grupi suurus:25 inimest

Keeled: eesti, vene, soome, inglise

Registreerumine:

Ekskursioonid toimuvad iga päev. Vajalik on eelregistreerimine vähemalt kolm tööpäeva enne ekskursiooni algust telefonil 606 2666 või e-posti aadressil: [email protected]

Audiogiid

Audiogiid aitab külastajatel nii kasvuhoonetes, avamaal kui ka looduse-õpperadadel põhjalikumalt tutvuda huvitavamate taimedega, taimerühmadega või ka looduslike ning poollooduslike kooslustega Pirita jõeoru maastikukaitsealal kas eesti, vene, inglise või soome keeles. Kasvuhoonetes ja avamaal on audiogiidis kajastatud taimed või taimerühmad märgitud punaste sildikestega, looduse-õpperajal on audiogiidi tähised teabetahvlitel. Audiogiidi tekstid kirjutas Urmas Laansoo, ka luges tema need sisse eesti keeles. Teistes keeltes lugesid tekste sisse neid keeli emakeelena valdavad inimesed. Audioprogrammi pikkus ühes keeles on ligikaudu 3 tundi (1 tund kasvuhoonetes, 1 tund avamaal, 1 tund looduse-õpperadadel), korraga saavad audiogiidi laenutada 50 külastajat.

Audiogiidi koos marsruudiskeemidega saab laenutada kassast tasuta, kuid allkirja vastu. Audiogiidi kasutus on väga lihtne, aparaadid sobivad ka vaegnägijatele ja –kuuljatele (audiogiidiga ühendatavad kõrvaklapid peaksid küll külastajal endal kaasas olema). Kassapidaja sisestab audiogiidis 3-numbrilise koodi vastavalt soovitud keelele, ka kasutusjuhendi saab soovi korral kassast erinevates keeltes kaasa.

Audiogiidi tegemist toetas rahaliselt SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Projekti käigus valmis ka Tallinna botaanikaaeda tutvustav lühifilm.

Keeled:

Eesti, vene, inglise ja soome.

Kestus:

Igas keeles kokku ligikaudu 3 tundi (1 tund kasvuhoonetes, 1 tund avamaal ja tund looduse-õpperajal).

Hind:

Võimalik laenutada allkirja vastu kassast tasuta.

Oluline:

Võimalik kasutada ka kõrvaklappidega, kuid need peavad külastajal endal kaasas olema.

 

Looduse-õpperajad

Tallinna botaanikaaed on rajanud Pirita jõeoru maastikukaitsealale kaks looduse-õpperada pikkusega kokku üle 6 km.

Looduse-õpperada, mis läbib 15 erinevat maastikuvormi ning kasvukohatüüpi, näiteks kuiva pärisaruniitu, salumännikut, sõnajalgade orgu, tamme-segametsa, sooraua leiukohta, aga ka rabastunud männikut, kaasikut, lepikut, on 3,9 km pikk. Osa looduse-õpperajast asub botaanikaaeda ümbritseva tara sees, sellega tutvumiseks peab suvehooajal lunastama botaanikaaia pääsme. Sügistalvisel ja varakevadisel ajal on õpperaja külastamine tasuta.  

Kloostrimetsa soo õpperada asub kogu ulatuses väljaspool botaanikaaia territooriumi ümbritsevat tara, on 2,5 km pikk ning läbib 7 teabetahvlitega varustatud punkti. Tänaseks on inimtegevus kunagist Kloostrimetsa sood suuresti kahjustanud ning sellest on kujunenud mustika-kõdusoomännik.

Mõlema õpperaja kohta on võimalik kassast tasuta saada trükis eesti, vene, inglise või soome keeles.                                                                                                         Õpperadadel saab kasutada ka audiogiidi.

Tallinna Botaanikaaia Sõprade Selts

Tallinna Botaanikaaia Sõprade Seltsi üritused 2016

 

27.01.2016 – Koolitus „Taimekaitse toalilledele“. Pille Hermann, TBA taimekaitsetöötaja

17.02. 2016 – Ettekandekoosolek „Eksootilised toidutaimed II“. Krista Kaur, TBA metoodik

27.03. 2016 – Aasta aruandekoosolek. TBASS juhatus

20.04.2016 – Ettekandekoosolek „ Põnevad magnooliad“. Anu Kaur, TBA dendroloog

08.05.2016 – Kevadised talgud botaanikaaias. H. Tamm, TBASS juhatus

25.05.2016 – Priimulad koduaias. Epp Järv, TBASS juhatus

12.06.2016 – Õppematk Helsingi botaanikaaeda ja Haaga rododendroniparki. H. Tamm

 

2.Liikmemaksud

Seltsi üldkoosolekul 09.04.2014 otsustati liikmemaksu suuruseks aastas 10 EUR ja sisseastumismaksuks 5 EUR.

Palume tasuda seltsi kontole EE412200221013487842 (nimi + liikmemaks 2016) ning pileti väljastamiseks teatada [email protected] või helistada 510 2085. Pileti saab kätte koosolekul või botaanikaaia kassast.

 

3. Ettepanekud

Seltsi tegevuse mitmekesistamiseks palume saata ettepanekud juhatusele [email protected].

 

Juhatus

 

Ruumide rent

Tule korralda botaanikaaias:

 • esmaklassiline konverents
 • professionaalne koolitus
 • meeleolukas firmapidu
 • suurejooneline kliendiüritus
 • maaliline pulm
 • pidulik vastuvõtt
 • seikluslik piknik

Selleks pakume

 • palmimaja palmisaali
 • konverentsisaali
 • õppeklassi
 • talveaeda
 • Hiina teemaja
 • piknikuplatse

Võimalusi on teisigi – tulge ja tutvuge.

Ruumidega tutvumiseks ja broneerimiseks palun helistage 606 2668 või tellimus[ät]botaanikaaed.ee

Pulmad botaanikaaias

Tallinna Botaanikaaed pakub võimalust korraldada endale elu meeldejäävaim päev – abielu sõlmimine ja pulmapidu maalilises looduses või troopiliste taimede keskel. Teil on võimalik oma elu kõige tähtsam hetk tuua traditsionaalsest perekonnaseisuametist välja õiterohkesse rosaariumisse, lõhnavale sireliplatsile ja isegi palmide alla. Võimalusi on hulgaliselt veel teisigi – tulge ja tutvuge oma silmaga!

Sõltuvalt aastaajast ja teie soovist saate valida mitme pulmapaketi vahel:

 • Abielu registreerimine subtroopikas asuvas Hiina teemajas
 • Abielu registreerimine Palmisaalis koos vastuvõtuga
 • Abielu registreerimine avamaal

Hinnad sisaldavad registreerimislauda, laudlina ning pildistamise õigust.

Pulmad Eesti troopikas

 • Abielu registreerimine Palmimajas või Hiina teemajas. Isegi siis, kui väljas on kõva pakane, jäävad Teie mälestuseks romantiline hõng, palmid ja kohisev kosk. Oma elu tähtsamat päeva saate jäädvustada troopiliste taimede taustal.

 • Abielu registreerimine koos püstijalavastuvõtuga Palmimajas. Lisaks pidulikule tseremooniale saate kahe tunni jooksul võtta vastu õnnitlusi ja kostitada oma kalleid külalisi.

Roosiline abielu registreerimine

Nendele, kes soovivad registreerida oma abielu romantiliselt omapärases kohas, pakume selleks botaanikaaia rosaariumi.

Pruutpaaril on õigus siseneda pulmaautoga Tallinna Botaanikaaia territooriumile kooskõlastatult müügiosakonna töötajaga (pulmarongi autodel palume parkida parkimisplatsile).

TÄHELEPANU! Paketi hinna sees on ruumi ja/või piknikuplatsi rent, pildistamisõigus. Kõik muud teenused, s.h. toitlustamine on lisatasu eest.

Lisainfo ja broneerimine: tel. 606 2668, e-post:  [email protected]e

 

Piknikuplatsid

Pakume teile võimalust pidada piknik Eesti kõige ainulaadsemas ja liigirohkemas looduses. Saate valida erineva suuruse ja taimestikuga piknikuplatsi:

“Rododendron” (20×15 m) – paikneb TBA administratiivhoonest kagus kanarbikuliste kollektsiooni taimede vahel. Kõige tuntumad haljastuses kasutatavad taimed on põõsakujulised rododendronid, mille peamine õitseaeg on maist juuni lõpuni. Platsi serva jäävad heitlehised Schlippenbachi, kleepuva, roosa, kollase ja jaapani rododendroni rühmad. Vaated avanevad lisaks põõsarühmadele, tiigile ja puisniiduilmelisele tammikule.

“Sirel” (35×17 m) – põhjast ja läänest piirab ala kuusehekk, idast ja lõunast sirelite rühmad. Sirelite õitsemisaeg on maist juuni lõpuni. Platsi vaated avanevad sirelitele, kuuskedele ja “okaspuude” tiigile.

“Õunaaed” (60x30m ) – paikneb kiviktaimlast lääne pool. Põhjast piiravad ala elupuuheki tagused sibultaimede, suvelillede, tarbetaimede ja kõrreliste kollektsioonid, läänest viirpuud ja lõunast saared. Vaated avanevad eelnimetatud kollektsioonidele ja mägitaimede kollektsioonile (kiviktaimlale) ning kaugemal idas ka okaspuudele.

“Lõhmuse” (140×70 m) – ala piiravad põhjast kirsipuud ja ploomipuud, idast enelad ja pärnad, läänest robiiniad ja läätspuud ning teised liblikõielised. Vaated avanevad nimetatud taimerühmadele ja kirdes kauguses õunapuudele ja palmimajale.

“Lehis” (85×35 m) – paikneb “okaspuu” tiigi ja “tammede” tiigi vahel. Vaated avanevad üle tiigi kuuskedele ja kadakatele, lähiümbruse lehistele ja kaugemal mägitaimede kollektsioonile (kiviktaimlale).

“Alpinaarium” (50×30 m) – paikneb mägitaimede kollektsioonist lõunas ja idas. Kirdest piiravad ala sirelid, idast kadakad ja kuused, lõunas paikneb asfaldiga kaetud “väike” ringtee ja üle selle “okaspuu” tiik, edelas paikneb lehiste rühm. Pikad vaated avanevad lõunasse “okaspuude” tiigile ja lehiste rühmadele; lähivaated piirnevatele kollektsioonidele.

Külastaja meelespea
Hea botaanikaaia külastaja!
 
Tallinna botaanikaaias on Sul aasta ringi võimalus tutvuda mitmes kliimavöötmes maailma eri paigus kasvavate taimedega. Pakume Sulle head võimalust tundma õppida maailma erinevates loodusvööndites kasvavaid taimi ja nautida kaunist maastikku Pirita jõeoru maastikukaitsealal, kui oled nõus lugu pidama meie külastusreeglitest.
 
1. Territooriumil ja taimekollektsioonides 
 • Botaanikaaias orienteerumiseks järgi viitasid;
 • Sisenemisel osta kassast pilet ning säilita see külastusaja lõpuni;
 • Hoia oma lastel (õpilastel) silma peal;
 • Küsimuste ja probleemidega pöördu julgelt meie töötajate poole;
 • Oma muljed, soovid ja märkused kirjuta külalalisteraamatusse;
 • Järgi üldise heakorra nõudeid;
 • Liigu rahulikult, sest taimede vahel jooksmisega sead ohtu taimed ja iseenda;
 • Taimi ja näituse eksponaate vaata silmade, mitte kätega;
 • Mahavarisenud seemnete, viljade ja lehtede korjamiseks küsi luba meie töötajatelt;
 • Botaanikaaias võib kommertseesmärgil pildistada, filmida ja maalida vastavalt kehtestatud hinnakirjale;
 • Taimede korjamine ja puude otsa ronimine ei ole meie territooriumil lubatud;
 • Botaanikaaia territooriumil asuvates veekogudes ei ole lubatud kalastada ega supelda;
 • Botaanikaaia territooriumil ei päevitata;
 • Lõkke ja ilutulestiku tegemine ei ole botaanikaaia territooriumil lubatud;
 • Meie territooriumil ei sõideta auto, mootorratta, jalgratta, rula ega rulluiskudega;
 • Lemmikloomadega meie territooriumil ei käida;
 • Prügi pannakse prügikasti.
2. Ürituste korraldamisel 
 • Ruumide kasutamise aeg ja otstarve kooskõlastatakse müügiosakonnaga;
 • Pikniku pidamine on botaanikaaia territooriumil tasuline, piknikuplats renditakse müügiosakonna kaudu;
 • Ruumide ja piknikuplatside kasutaja vastutab ürituse toimumise ajal täielikult ja tingimusteta sealse heakorra ja vara (k.a. taimede) säilimise eest;
 • Ürituse korraldaja järgib kõiki botaanikaaia külastajale kehtestatud reegleid.
 
* Botaanikaaia ruumides ei suitsetata!
* Garderoob Palmimajas on valveta!
Projektid Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel

* Tallinna Botaanikaaia raamatukogu ja loodusteaduslike kogude arendamine ning sellega seotud andmebaaside täiendamine

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toel, projekti nr 6371 „Tallinna Botaanikaaia loodusteaduslike kogude ja raamatukogu arendamine ja sellega seotud andmebaaside täiendamine” raames on Tallinna botaanikaaia (TBA) raamatukogu 2015.a. liidetud veebipõhise raamatukogude infosüsteemiga URRAM. Seeläbi on avalikuks muudetud siin leiduvate säilikute andmebaas nii et lugejatel on võimalik TBA raamatukogu säilikutega tutvuda internetileheküljel www.lugeja.ee.

Sama KIKi projekti raames tehti TBA herbaariumis foto- ja digiteerimistöid. Koostöös Tartu Ülikooli loodusmuuseumiga on herbaareksemplaride fotod lisatud ka loodusteaduslikku andmebaasi eElurikkus: http://elurikkus.ut.ee/

TBA herbaarium on üks Eesti suurematest herbaarkogudest Tartu Ülikooli, Eesti Maaülikooli ja Tallinna loodusmuuseumi herbaarkogude järel. TBA herbaarium koosneb rohkem kui 80 000 herbaareksemplarist. Kogus on roht- ja puittaimi, samblaid, pisiseeni ja lihheniseerunud seeni, aga ka vilju, käbisid ja puitusid. Herbaariumite üleilmses andmebaasis registreeriti TBA herbaarium (rahvusvahelise lühendiga TALL) 1962. a.: http://sciweb.nybg.org/science2/IndexHerbariorum.asp

 

*2015. aastal Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) poolt rahastatud projekt:

„Põhja-raunjala ja ida-kiviürdi ex situ säilitamine liigikaitse eesmärgil Tallinna Botaanikaaias jätkuprojekt.“

KIK toetas kunstliku kasvukoha rajamist kaitsealustele taimeliikidele ning seadmete ostu haruldaste kaitsealuste taimeliikide uurimiseks ja paljundamiseks. Kunstliku kasvukoha rajamistööd teostas Kivikaru OÜ.